ethyl 2-cyclohexyl-3-[(2-methylphenyl)amino]-3-oxopropanoate

ethyl 2-cyclohexyl-3-[(2-methylphenyl)amino]-3-oxopropanoate