5-Ethyl-2-phenyl-1,3-dioxane-5-methanol

5-Ethyl-2-phenyl-1,3-dioxane-5-methanol