p-Nitrobenzoyl-dl-3-phenyl-dl-glutamic acid

p-Nitrobenzoyl-dl-3-phenyl-dl-glutamic acid