(2-Methylene-cyclohexyl)-phenyl-methanol

(2-Methylene-cyclohexyl)-phenyl-methanol