5-Isopropenyl-2,7-dimethyl-1,8-nonadiene

5-Isopropenyl-2,7-dimethyl-1,8-nonadiene