Cycloheptane, 1-ethenyl-1-methyl-4-methylene-2-(2-methyl-1-propenyl)-

Cycloheptane, 1-ethenyl-1-methyl-4-methylene-2-(2-methyl-1-propenyl)-