(2-Methylenecyclopentyl)(phenyl)methanol

(2-Methylenecyclopentyl)(phenyl)methanol