1-Ethynylcyclohexyl diethylborinate

1-Ethynylcyclohexyl diethylborinate