(2-Bromo-4-nitrophenyl)(4-methoxyphenyl)diazene

(2-Bromo-4-nitrophenyl)(4-methoxyphenyl)diazene