Methyl p-hydroxyphenyllactate

Methyl p-hydroxyphenyllactate