6,6-Dimethyl-1-hepten-4-yne

6,6-Dimethyl-1-hepten-4-yne