Pyrimidine, 2-trifluoromethylsulfonyl-4,6-dimethyl-

Pyrimidine, 2-trifluoromethylsulfonyl-4,6-dimethyl-