(2-Nitrocyclopentyl)(phenyl)methanol

(2-Nitrocyclopentyl)(phenyl)methanol