1-(3,5-Dimethyl-2-pyrazinyl)propanone

1-(3,5-Dimethyl-2-pyrazinyl)propanone