2,2-Bis[4-[2-hydroxy-3-(phenylamino)propoxy]phenyl]propane

2,2-Bis[4-[2-hydroxy-3-(phenylamino)propoxy]phenyl]propane