N-(2-bromophenyl)-5-oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxamide

N-(2-bromophenyl)-5-oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxamide