1-[4-Aminobenzyl]hypoxanthine

1-[4-Aminobenzyl]hypoxanthine