2-Anilino-1-(4-methoxyphenyl)ethanone

2-Anilino-1-(4-methoxyphenyl)ethanone