Methanone, (3-hydroxyphenyl)(4-pyridyl)-

Methanone, (3-hydroxyphenyl)(4-pyridyl)-