(4-Methyl-2-pyridinyl)(phenyl)methanamine

(4-Methyl-2-pyridinyl)(phenyl)methanamine