N-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-5-oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxamide

N-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-5-oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxamide