4-Methyl-2-(3-phenylaminopropionyl)phenol

4-Methyl-2-(3-phenylaminopropionyl)phenol