2-Formylphenyl(methyl)formamide

2-Formylphenyl(methyl)formamide