1-methyl-3-(2-methyl-4-nitrophenyl)-1-phenylurea

1-methyl-3-(2-methyl-4-nitrophenyl)-1-phenylurea