2-(4-Methylphenyl)-1-phenylethanol

2-(4-Methylphenyl)-1-phenylethanol