5-(1-Phenylethylamino)pyrrolidin-2-one

5-(1-Phenylethylamino)pyrrolidin-2-one