1-(2-methyl-6-oxopiperidin-4-yl)-3-(1-phenylethyl)urea

1-(2-methyl-6-oxopiperidin-4-yl)-3-(1-phenylethyl)urea