Bis[1-[2-(2-pyridyl)ethyl]-2-methylbenzimidazol-5-yl] sulfone

Bis[1-[2-(2-pyridyl)ethyl]-2-methylbenzimidazol-5-yl] sulfone