4-(1-Phenyl-ethylamino)oxazolidin-2-one

4-(1-Phenyl-ethylamino)oxazolidin-2-one