3-ethyl-4-(4-fluorophenyl)-2,6-diphenylpiperidin-4-ol

3-ethyl-4-(4-fluorophenyl)-2,6-diphenylpiperidin-4-ol