Benzoic acid, 2-[[(1-phenylethyl)amino]carbonyl]-

Benzoic acid, 2-[[(1-phenylethyl)amino]carbonyl]-