1-Ethoxy-2,2,3,4,4-pentamethylphosphetane 1-oxide

1-Ethoxy-2,2,3,4,4-pentamethylphosphetane 1-oxide