1-Hexen-4-ol, 3-methyl-5-phenyl-

1-Hexen-4-ol, 3-methyl-5-phenyl-