Pyridine, 4-[2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethyl]-

Pyridine, 4-[2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethyl]-