N-(4-Methylphenyl)-3-nitrobenzenesulfonamide

N-(4-Methylphenyl)-3-nitrobenzenesulfonamide