2-Pyrazolin-5-ol, 3-ethyl-5-trifluoromethyl-1-(4-pyridincarbonyl)-

2-Pyrazolin-5-ol, 3-ethyl-5-trifluoromethyl-1-(4-pyridincarbonyl)-