[3-(4-fluorophenyl)-5-hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl](pyridin-3-yl)methanone

[3-(4-fluorophenyl)-5-hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl](pyridin-3-yl)methanone