7-hydroxy-3-(3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one

7-hydroxy-3-(3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one