2-Methyl-N-(2-methylphenyl)-1,3-benzothiazole-6-sulfonamide

2-Methyl-N-(2-methylphenyl)-1,3-benzothiazole-6-sulfonamide