5-Methyl-N-(4-methylphenyl)-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide

5-Methyl-N-(4-methylphenyl)-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide