Trimethylsilyl amino(phenyl)acetate

Trimethylsilyl amino(phenyl)acetate