13-[Hydroxy(phenyl)methyl]-6-phenyl-1,5,9-triazabicyclo[10.2.1]pentadecane-8,14-dione

13-[Hydroxy(phenyl)methyl]-6-phenyl-1,5,9-triazabicyclo[10.2.1]pentadecane-8,14-dione