3-Methyl-3-trifluoromethyldiaziridine

3-Methyl-3-trifluoromethyldiaziridine