N-(3-chlorophenyl)-5-oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxamide

N-(3-chlorophenyl)-5-oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxamide