2-[2-(5-Amino-3-butyl-4-pentyl-1-pyrazolyl)ethyl]pyridine

2-[2-(5-Amino-3-butyl-4-pentyl-1-pyrazolyl)ethyl]pyridine