Benzoic acid, 5-[2,4-bis(ethoxycarbonylmethyl)-6-oxocyclohexyl]-2,4-dimethoxyphenyl ester

Benzoic acid, 5-[2,4-bis(ethoxycarbonylmethyl)-6-oxocyclohexyl]-2,4-dimethoxyphenyl ester