3,4,5-Tribenzoyl-2-methyl-2-phenyltetrahydrofuran

3,4,5-Tribenzoyl-2-methyl-2-phenyltetrahydrofuran