2-Oxo-2-phenylethyl 2-iodobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 2-iodobenzoate