2-amino-4-(2-furyl)-6-[(2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]pyridine-3,5-dicarbonitrile

2-amino-4-(2-furyl)-6-[(2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]pyridine-3,5-dicarbonitrile