Ethyl 3-phenyl-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanecarboxylate

Ethyl 3-phenyl-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanecarboxylate